prawnik augustów

KANCELARIA PRAWNA EDWARD FILIPKOWSKI

KANCELARIA PRAWNA

EDWARD FILIPKOWSKI

Firma kancelaria prawna Edward Filipkowski została założona w 2009 roku.

Świadczę pomoc prawną osobom fizycznym i prowadzę obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W każdej sprawie kieruję się indywidualnymi potrzebami oraz dobrem klienta.  Przez wiele lat byłem długoletnim pracownikiem służb skarbowych, pracując na stanowiskach kierowniczych.

Bezpośrednio  współpracuję z Biurem Rachunkowym  Alicji H. Kondrackiej i Zarządcą Nieruchomości Arturem Kleczkowskim

Moja firma  oferuje usługi w zakresie:

zastępstwa prawnego

na podstawie umów o stałej współpracy i na podstawie zleceń w postępowaniach: sądowym, egzekucyjnym, podatkowymi, przed organami administracji publicznej i samorządowej.

prawo administracyjne:

przygotowywanie dokumentów prawnych i pism  na indywidualne zlecenia.

nieruchomości:

doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego, postępowanie w zakresie przywracania tytułów prawnych do nieruchomości oraz odszkodowania,  zniesienia współwłasności nieruchomości.

prawo cywilne:

doradztwo w zakresie kontraktów, opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów prawa cywilnego, negocjacje warunków umów, doradztwo w zakresie spadków,  windykacji należności.

prawo handlowe:

tworzenie i likwidacja spółek, łączenie oraz przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – wykonywanie obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych i aktów prawnych szczegółowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw.

prawo własności intelektualnej: 

doradztwo w zakresie prawa  autorskiego.

inne sprawy:

sporządzam dokumentację z zakresu RODO dla podmiotów gospodarczych. Przygotowuję  wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji zobowiązanej.

prawo cywilne:

doradztwo w zakresie kontraktów, opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów prawa cywilnego, negocjacje warunków umów, doradztwo w zakresie spadków,  windykacji należności.

prawo podatkowe:

doradztwo w zakresie podatków PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatków i opłat lokalnych, reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed organami.

prawo pracy:

doradztwo w zakresie prawa pracy, rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prowadzę dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie bhp i ppoż. w pozaszkolnych formach edukacji oraz zajmuję się przygotowaniem dokumentacji z zakresu służby bhp i ppoż. w zakładzie pracy.

Gwarancja kompletnych rozwiązań prawnych, zaspokajających wszelkie oczekiwania klientów. Zapewniam pełną obsługę współpracujących ze mną notariuszy, biura rachunkowego i zarządcy nieruchomości.