prawnik augustów

KANCELARIA PRAWNA EDWARD FILIPKOWSKI

Kancelaria Prawna

EDWARD FILIPKOWSKI

Klauzula informacyjna ogólna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edward Filipkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria prawna Edward Filipkowski pod adresem ul. Wypusty 1, 16-2300 Augustów, NIP 844 104 44 04, e-mail: kancelaria. prawnicza.ef@o2.pl, tel. 512 324 674 (dalej: Administrator danych).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu zawarcia oraz wykonania przez Administratora danych umowy m.in. o świadczenie pomocy prawnej tj. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. m.in. z prawa podatkowego, z przepisów o rachunkowości np. wystawienie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit „c” RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 5. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych tj. nawiązanie i utrzymanie relacji z Panią/Panem w ramach działalności Administratora danych, przygotowanie i przekazanie Pani/Panu odpowiedzi na pytanie (pytania) związane z działalnością Administratora danych, ustalenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenie tych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych,
 6. w przypadku korzystania ze strony internetowej prawnik-augustow.com, w celu możliwości prowadzenia strony internetowej prawnik-augustow.com i wykorzystania na tej stronie plików cookies (tzw. ciasteczek – więcej informacji w Polityce cookies) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych,
 7. w przypadku złożenia pytania (pytań) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl, w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie (pytania) oraz ich archiwizacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
 8. Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator danych, jest nawiązanie i utrzymanie relacji z Panią/Panem w ramach działalności Administratora, przygotowanie i przekazanie Pani/Panu odpowiedzi na pytanie (pytania) związane z działalnością Administratora, ustalenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenie tych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami. W przypadku korzystania ze strony internetowej prawnik-augustow.com jest to również możliwości prowadzenia przez Administratora danych strony internetowej prawnik-augustow.com i wykorzystania na tej stronie plików cookies (tzw. ciasteczek – więcej informacji w Polityce cookies).
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podwykonawcy uczestniczący przy świadczeniu pomocy prawnej przez Administratora danych, osoby współpracujące z Administratorem danych na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby wspierające działalność Administratora danych, biuro rachunkowe, operator pocztowy, dostawca skrzynki poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora danych w tym dostawca pakietu biurowego, hostingodawca, portale społecznościowe, podmiot zapewniający wsparcie techniczne, organy władzy publicznej w zakresie, w jakim Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez uzyskania zgody Pani/Pana.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, jednakże okres przechowywania danych nie będzie krótszy niż okres obowiązku przechowywania danych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna szczególna

Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów korzystających z usług Kancelarii prawnej Edward Filipkowski   w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Kancelaria prawna Edward Filipkowski  („Administrator”) NIP 844 104 44 04, telefon 512 324 674,  e-mail: kancelaria.prawnicza.ef@o2.pl

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności zapewnienia przez Administratora:
 2. a) stosowania wobec osób i podmiotów korzystających z usług Administratora środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii);
 3. b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka;
 4. c) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 Ustawy, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Przed upływem okresu, o którym powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji, o której mowa powyżej, przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, firmy świadczące usługi na zlecenie wymagające przetwarzania danych, audytorzy.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu:
 8. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO),
 9. b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO),
 10. c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO),
 11. d) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO),
 12. e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO),
 13. f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO) Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Infolinia: 606-950-000. uodo.gov.pl.
 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do złożenia dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany. Tego rodzaju przypadek wystąpi w następującej sytuacji:
 15. a) dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych do wykonania usługi prawnej; konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować zgłoszeniem takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych.
 16. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak będzie stanowił przeszkodę w realizacji przez biuro usługi prawnej.